Imię, krew i ręka

„Dzisiaj cała Liturgia Słowa koncentruje się na osobie Jezusa Chrystusa. Bóg wszystko oddał w Jego ręce, dzięki Jego krwi jesteśmy odkupieni i otrzymujemy odpuszczenie grzechów, w Jego imieniu jesteśmy zbawieni.”

Czytania z dnia

Pierwsze

Dz 5, 27-33

Ewangelia

3 31 Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. 32 Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. 33 Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. 34 Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela [mu] Ducha. 35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. 36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży».

J 3,31-36