Świadectwo Dagmary

Świadectwem o tym, że Słowo Boże jest, jak mówi św. Paweł w Liście do Hebrajczyków, żywe, skuteczne i przenikające dzieli się z nami Dagmara. Aby tego doświadczyć trzeba tylko (a może aż) poznać i uwierzyć miłości, jaką Bóg ma ku nam (por. 1 J, 4, 16).