Od słuchania Boga do świadectwa

Bóg mówi do człowieka na różne sposoby: przez Pismo Święte, na modlitwie osobistej, przez innych ludzi a czasem w sposób nadprzyrodzony. W dzisiejszym pierwszym czytaniu i psalmie Bóg wzywa nas do tego, by Go słuchać. A co, gdy usłyszymy Jego głos? Tu z pomocą przychodzi nam fragment ewangelii św. Łukasza (Łk 11, 14): wtedy mamy mówić. O czym? O nieskończonej dobroci Boga, o Jego wszechmocy, o miłości do nas, o pięknie życia wiarą, o doświadczeniu wspólnoty… Czyli mamy dawać świadectwo. Nigdy nie wiemy, które słowa poruszą serce naszego rozmówcy, ale warto mówiąc mieć na uwadze kilka zasad.

Czytania z dnia

Pierwsze

Jr 7, 23-28

Ewangelia

Złośliwe zarzuty

1114 Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. 15 Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». 16 Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. 17 On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. 18 Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. 19 Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. 20 A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. 21 Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. 22 Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. 23 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.”

Łk 11, 14 – 23