Trzy kuszenia

Kilka dni temu rozpoczął się Wielki Post. To czas, który jest dobrą okazją do głębokiej rewizji swojego życia. Do tego zachęcają nas także czytania mszalne. W I Niedzielę Wielkiego Postu słyszymy ewangelię, opisującą pobyt Jezusa na pustyni. Co mają wspólnego trzy kuszenia Jezusa z tej perykopy z trzema aktami religijnymi, które Kościół zaleca nam jako wielkopostne środki nawrócenia? Co konkretnie mają zmienić w nas post, modlitwa i jałmużna?

Objawił się światu

Zapisana na karcie Ewangelii scena owiana jest poświatą tajemniczości. Rozgrywa się pod rozgwieżdżonym niebem, we wschodnich – pełnych kolorów i zapachów – klimatach, co jeszcze bardziej fascynuje i zaciekawia. Ewangelista posłużył się gatunkiem literackim zwanym legendą. Legenda opisuje wydarzenia historyczne, używając bogatej symboliki, aby przekazać przesłanie ponadczasowe.

Na skale

Co trzeba zrobić, żeby wejść do królestwa niebieskiego? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii: trzeba budować na skale. Co budować i czym (a może Kim) owa skała jest? Żeby to zrozumieć musimy się zagłębić w kontekst tego fragmentu i symbolikę skały w Biblii.

Dla kogo zbawienie?

Przez przypowieść o zagubionej owcy i drachmie Jezus chce pokazać, że Bogu zależy absolutnie na każdym człowieku. To Bóg jako pierwszy wychodzi i poszukuje człowieka, bo pragnie, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg będzie nas szukał do końca naszego życia, będzie wyciągał do nas swoją rękę, będzie używał różnych sposobów, żeby […]

Wiara czy uczynki?

Apostoł Paweł zarzuca mieszkańcom Galacji, że „zacząwszy duchem”, chcą „kończyć ciałem”, czyli że choć przyjęli łaskę Chrystusa przez wiarę, teraz chcą znów polegać na uczynkach Prawa. Rzeczywiście bowiem zbawieni jesteśmy przez wiarę, jednak nie wiarę jako akt (przyjęcie za prawdę tego, co Bóg objawił, a Kościół podaje do wierzenia”). Akt wiary dotyczy także złych duchów, […]

Przyjąć Jezusa jako Zbawiciela

Kluczowym momentem w życiu chrześcijanina jest przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela. Głoszony dziś kerygmat chrześcijański opiera się na fakcie Zmartwychwstania i wyprowadzany jest z tekstów Nowego Testamentu. Jednak św. Paweł, głosząc kerygmat w synagodze w Antiochii miał do dyspozycji jedynie Stary Testament. Czy rzeczywiście znajdziemy w nim prawa chrześcijańskiego życia duchowego?

Mojżesz zmienia zdanie

Kiedy Izraelici w czasie wędrówki przez pustynię sprzeniewierzyli się Bogu, oddając część ulanemu ze złota cielcowi, Mojżesz wstawia się za niewiernym ludem u Najwyższego. Jezus, do tych, którzy Mu nie wierzyli mówi, że to właśnie Mojżesz, w którym pokładają nadzieję, będzie ich oskarżycielem. Dlaczego Mojżesz zmienił zdanie?

Złota zasada postępowania

W dzisiejszej perykopie Jezus formułuje tzw. złotą zasadę postępowania, która różni się od tych znanych dotychczas. Zachęca nas też do modlitwy. Św. Jakub w swoim liście pisze „Prosicie a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie.” Jak więc modlić się dobrze? Odpowiedź znajdziemy na kartach Ewangelii.