Świadectwo Anastazji

Bóg jest miłością i nie chce naszego cierpienia. Jednak trud, ból, cierpienie fizyczne czy duchowe jest wpisane w nasze życie. I czasem dzieje się tak, że te najtrudniejsze doświadczenia stają się przestrzenią działania łaski Bożej, która ma moc ocalać i przemieniać nasze życie. Posłuchaj świadectwa Anastazji.

Od słuchania Boga do świadectwa

Bóg mówi do człowieka na różne sposoby: przez Pismo Święte, na modlitwie osobistej, przez innych ludzi a czasem w sposób nadprzyrodzony. W dzisiejszym pierwszym czytaniu i psalmie Bóg wzywa nas do tego, by Go słuchać. A co, gdy usłyszymy Jego głos? Wtedy mamy mówić. O czym? O nieskończonej dobroci Boga, o Jego wszechmocy, o miłości do nas, o pięknie życia wiarą, o doświadczeniu wspólnoty… Czyli mamy dawać świadectwo.

Jezus – Oblubieniec (J 1 – 4)

Ewangelia Jana to dzieło przesycone ogromną symboliką i posiadające w każdej perykopie dwie warstwy znaczeniowe. Ponadto w swoim dziele św. Jan chętnie sięga po tzw. motywy, między innymi po motyw Oblubieńca. Jezus jawi się nam jako Oblubieniec Kościoła. Autor chce nam przez to pokazać, że starotestamentowa metaforyka Boga jako Oblubieńca i Izraela jako Oblubienicy przenosi się teraz na Kościół. To wyznawcy Chrystusa stają się teraz nowym Izraelem, nową Oblubienicą Boga, którego w tym momencie reprezentuje sam Jezus.